Servicios
 • PENSAR: Evite actuar per impuls o per influència de la publicitat i no tinga pressa a realitzar les seues compres o a contractar serveis. Evite les compres innecessàries. Compre d'acord amb les seues necessitats i pressupost disponible.

 • INFORMAR-SE: Abans d'adquirir un producte o contractar qualsevol servei, informe's sobre les condicions per a la seua adquisició o utilització. Compare productes i serveis per a realitzar una millor elecció. El millor no sempre és el més car.

 • TRIAR: Per a una major confiança i seguretat en la resolució de les seues reclamacions confie en els establiments adherits a l'Arbitratge de Consum, d'entrada és un bon senyal.

 • PRESUPOSTOS: Demane pressupost per escrit abans de comprar un ben o de contractar un servei i guarde sempre una còpia.

 • PREUS: Els preus són lliures. Per a una millor elecció compare el preu dels béns i serveis en diferents establiments abans de prendre una decisió.

 • CONTRATS: Llija tots els contractes abans de signar-los i guarde les còpies. Mai ferm un contracte o una sol·licitud amb espais en blanc i assegure les condicions dels mateixos amb claredat.

 • FACTURES: Sol·licite sempre una factura o tiquet de compra. Comprove que inclou les dades de l'establiment i que figura la data de lliurament i guarde-la.

 • GARANTIES: Pregunte sempre abans de comprar o contractar sobre la possibilitat de devolució o anul·lació. Demane la garantia per escrit i degudament segellada quan adquirisca un producte o contracte un servei. Exigisca el lliurament del resguard de dipòsit quan deixe un objecte en un establiment per a la prestació d'un servei.

 • PUBLICITAT: La publicitat sobre preus, usos i característiques del producte ha de ser clara i precisa. Exigisca el seu dret a una informació veraç i suficient sobre els productes que compra i els serveis que contracta. No oblide que tot l'oferit és exigible.

 • RECLAMACIONS: Si considera que ha existit algun problema, present una reclamació. Pot vostè sol·licitar la fulla de reclamacions en el propi establiment o acudir a una associació de consumidors o a l'OMIC.

 • ASSOCIAR-SE: Valore la possibilitat si es fes soci d'una associació de consumidors. Disposarà d'una defensa eficaç dels seus drets, un major accés a informació i participarà vostè en la defensa col·lectiva dels drets els consumidors i usuaris.