Servicios

fulls reclamacions

Què son?

Les fulles de reclamacions són el millor instrument per a posar en coneixement de l'Administració una possible vulneració dels drets dels consumidors, permetent així que aquesta inicie les actuacions necessàries per a poder arribar a una solució satisfactòria.

A la Comunitat Valenciana, es troben regulades per:

 • El Decret 77/1994, de 12 d'abril

 • L'ORDRE de 26 de setembre de 1994 de les Conselleries de Sanitat i Consum i Indústria, Comerç i Turisme, per la qual es desenvolupa el Decret 77/1994, de 12 d'abril, del Govern Valencià, pel qual es regulen les fulles de reclamacions dels consumidors i usuaris de la Comunitat Valenciana

 • ORDRE 4/2013, de 26 de març, de la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, per la qual es modifica el model de fulla de reclamacions dels consumidors i usuaris de la Comunitat Valenciana.

fulls reclamacions

 

 

 

 

 

 

 

 

Consisteixen en un joc de 4 impresos autocopiativos, compost per:

 • Un original de color blanc, que es queda el consumidor, per a remetre a l'Administració (Serveis Territorials de Comerç i Consum).

 • Una còpia verda, que es queda el consumidor.

 • Dues còpies, groga i rosa, que es queda l'establiment.

Estan redactades en castellà, valencià, anglès i francès.

Qui estan obligats a disposar de fulles de reclamacions?

Segons la normativa de la Comunitat Valenciana han de disposar de fulles de reclamacions a la disposició dels usuaris i consumidors que ho sol·liciten de forma obligatòria i amb caràcter gratuït, qualsevol persona o empresa que comercialitze béns o preste serveis: els comerços, els prestadors de serveis (inclosos els serveis a domicili), els espectacles públics, els bancs, els professionals, les clíniques, les agències d'assegurances, els taxis...

Es poden obtenir en l'oficina del PROP i/o en l'OMIC Vinaròs.

Els establiments tenen l'obligació d'exhibir un cartell anunciador que estarà situat en un lloc que resulte visible i llegible.

reclamacions

 

Quan un consumidor sol·licite una fulla de reclamacions se li haurà de subministrar en el mateix lloc en què la demande o en el lloc identificat com d'informació o atenció als clients, sense remetre-li a altres dependències o a oficines distants del lloc en què s'han produït els fets. 

 

Tampoc se li pot obligar a esperar de forma innecessària al fet que li les lliure una altra persona que estiga absent en aqueixos moments del local.

Si el consumidor sol·licita la Fulla de Reclamacions i l'establiment es nega a facilitar-li-la, el consumidor o usuari podria sol·licitar la presència de la Policia Local perquè acredite tal circumstància, alçat acte de l'ocorregut, ja que s'estarà produint una infracció en matèria de consum.

En cas que l'empresari o professional no dispose de fulles de reclamacions, o vostè així ho decidisca, també podrà presentar un escrit en el qual figuren les dades de la part reclamant i la reclamada i la descripció de els fets i la pretensió o petició, és a dir, la solució que pretén obtenir.

Com es complementen?

El consumidor o usuari sol·licitarà la Fulla de Reclamacions en el lloc de compra o prestació del servei i l'emplenarà en aqueix lloc, excepte que, el responsable de l'establiment, admeta que s'emplene fóra del mateix.

 • El consumidor o usuari ha d'emplenar:
 • Les seues dades personals.
 • Domicili, telèfon, lloc dels fets i data.
 • Resum clar i precís dels fets que motiven la seua reclamació o denúncia.
 • Petició concreta quan es tracta d'una reclamació.
 • Documents que s'adjunten, ja que, a la reclamació hauran d'unir-se totes aquelles proves o documents que puguen contribuir a aclarir els fets (factura, tiquet, contracte, pressupostos...).

 

Una vegada emplenada i signada pel consumidor o usuari, l'empresa emplenarà les seues dades i, si ho desitja, exposarà la seua versió dels fets i/o realitzarà les al·legacions que estime oportunes. Si el reclamat no ho fa, serà el propi consumidor el que faça constar les dades de l'establiment.

L'establiment lliurarà l'original i la còpia verda al consumidor i es quedarà amb la còpia groga i la rosa.

On es tramiten?

El consumidor presentarà l'original de color blanc i la còpia verda juntament amb la documentació en:

 • Serveis Territorials de Comerç i Consum de la Consellería d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.
 • Oficina Municipal d'Informació al Consumidor del seu municipi (OMIC).


També pot remetre l'original i còpia de la documentació per correu a l'OMIC corresponent o al Servei Territorial de la província on tinga lloc la reclamació.

No obstant açò, recorde que, en el cas de disposar de certificat digital, té la possibilitat de realitzar aquests tràmits també de forma telemàtica.