Servicios

1.- Informar sobre els drets dels consumidors, la seua regulació legal i les vies per exergir-los.

2.- Rebre les reclamacions que es presenten sobre l'adquisició de productes o prestació de serveis, així com, la seua tramitació davant els orgasnismes competents.

3.- El control del mercat mitjantçant les inspeccions de béns i serveis, en especial les d'ús i consum comú, ordinari i generalitzat.

4.- Formació i educació dels consumidors en matèria de consum, promoció d'activitats i recolzament de les iniciatives que, en aquest sentit, es presenten.